Teenused

Topograafia

Topo-geodeetiliste alusplaanide koostamise teenus on vajalik peamiselt projekteerimis- ja planeerimisettevõtetele ja omavalitsustele. See kujutab endast mõõdistust, mille käigus teostatakse määratletud maa-ala 3D mõõdistus koos olemasolevate

Loe edasi

Teostusmõõdistamine

Teostusmõõdistamine viiakse läbi ehitusobjektil (kas teed, hooned või kommunikatsioonid), mis annab ülevaate lõpetatud või pooleliolevate tööde etappidest ja vastavusest projektile. Samuti koostatakse teostusjooniseid varem rajatud

Loe edasi

Ehitusgeodeesia

Ehitus-geodeetilisi töid pakume teenindamaks ehitusobjekte. See on protsess, mille käigus märgitakse ehitised või rajatised välja vastavalt ehitusprojektile ning asendiplaanile, teostatakse ehituse seiret ning kontrollitakse teostatud

Loe edasi

Maakorraldus

Maakorraldustoimingute teenus on suunatud maaomanikele, omavalitsustele ning maa omandisse taotlejatele. Valdkond sisaldab maakorralduskavade koostamist ning katastrimõõdistamisega seotud töid. Katastrimõõdistamine sisaldab järgmisi tööliike: maa erastamine maa

Loe edasi

Hoonete plaanistamine ja vajumisvaatlused

Hoonete ja rajatiste plaanistamise (ka mõõdistusprojekti koostamise) käigus mõõdistatakse objekt geodeetilise, fotogramm-meetrilise, laserskaneerimise või nende erinevate meetodite kombineeritud meetodiga. Mõõdistuse tulemusel valmib objekti 3D mudel,

Loe edasi

Mahuarvutused

Mahuarvutustega määratakse mullatööde eeldatavat ning teostatud mahtu, hinnatakse suuremahuliste puistematerjalide laoseisu, jälgitakse karjääride materjali kogust. Teenused

Loe edasi

Detailplaneeringud

Detailplaneering on dokument, mille eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel. Kuna detailplaneeringu koostamine eeldab ka

Loe edasi

Markšeiderimõõdistus

Markšeiderimõõdistus on maavara kaevandamisel tehtav mõõdistamine ja mõõdistamistulemuste dokumenteerimine. Markšeiderimõõdistusega tuleb tagada kaeveõõne projektikohane suunamine, tehtud tööde tulemuste mõõdistamine ja dokumenteerimine ning maavara koguse määramine.

Loe edasi

Meie ettevõtte põhitegevus on geodeetiliste tööde teostamine, kuid pakume ka teisi valdkonnaga haakuvaid teenuseid.

Detailplaneeringu koostamisel saame pakkuda komplekselt alusplaani koostamist, detailplaneeringu kokkupanekut ning vajalike kooskõlastuste hankimist.

Metsaomanikele pakume lisaks piirimärkide leidmisele ja taastamisele ka piirisihtide rajamise teenust.

Koostame võrguvaldajatele isikliku kasutusõiguse plaane servituudilepingute juurde.

Koostame maakasutusplaane maakasutuslepingute sõlmimiseks.

Vektoriseerime olemasolevaid paberkandjal või rasterkujul olevaid plaane ja projekte.